Finanční  řád


 

Finanční řád SK Mek GYM, z.s.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Finanční řád (dále jen FŘ) je jedním ze základních řádů SK Mek GYM, z.s. podporujících stanovy SK Mek GYM, z.s.  (dále jen stanovy).

(2) FŘ stanovuje výši členských příspěvků, správních poplatků a způsob jejich vybírání; způsob hospodaření.

 

Článek 2

 Příspěvky členů

(1) Členové SK Mek GYM, z.s.  platí roční členské příspěvky ve výši dle aktuálního Finančního katalogu.

(2) Na čestného člena se pohlíží, jako když má členské příspěvky uhrazeny.

(3) Členské příspěvky na kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) se platí kdykoliv v období od 15.8. do 31.12. předchozího roku.

(4) Nezaplatí-li člen příspěvky v termínu v odst. (3) uvedeném, je v prodlení.

(5) Při prodlení se zvyšuje členský příspěvek podle Finančního katalogu..

(6) Nezaplatí-li člen členský příspěvek vč. zvýšení do konce 1.čtvrtletí běžného roku, podá ekonom   SK Mek GYM, z.s.  návrh VV na vyškrtnutí člena.

(7) Členské příspěvky se platí na účet SK Mek GYM, z.s. - účet číslo: 288698216/0300 ,

 Jako variabilní symbol je nutné uvádět osmimístný číselný kód ve formátu rok, měsíc a den narození člena.

Např.: 17. Ledna 2006, tak musí být VS: 20060117

Do poznámky uvést jméno a příjmení: např.: Jan Novák

(8) Roční členství pro děti a dospělé v SK Mek GYM, z.s. vzniká podáním přihlášky, vyplněním potřebných dokladů a zaplacením ročního členského příspěvku.

(9) Po připsání ročního členského příspěvku na účet číslo: 288698216/0300 , bude odeslán potvrzovací e-mail (SMS) o zaregistrování.

(10) Vstup na oddílové lekce pro děti a dospělé je možný po zaplacení členského příspěvku.

(11) Vstup na vedené lekce pro děti, mládež a dospělé je možný po zaplacení členského příspěvku, dle Finančního KATALOGU.

(12) Možnost čerpání příspěvku od zdravotních pojišťoven na pravidelné pohybové a sportovní aktivity dlouhodobého charakteru pro děti, mládež a dospělé. 

 

Článek  3

Správní poplatky

(1) Na úhradu nákladů spojených s administrativní činností orgánů  SK Mek GYM, z.s.  jsou tyto orgány oprávněny stanovit a vybírat správní poplatky; jejich výše se zveřejňuje ve Finančním katalogu.

(2) Správní poplatky se platí na účet  SK Mek GYM, z.s.  nebo hotově do pokladny.

 

Článek 4

Honoráře, odměny za provedené práce a činnosti

(1) Veškeré činnosti, které zajišťuje SK Mek GYM, z.s. externími smlouvami se provádějí na základě

(a) smlouvy o pracovním poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, (DPP, DPČ)

(b) smlouvy dle NOZ (nového občanského zákoníku), kterými se určí mzdy, honoráře, odměny či cena za provedené práce a činnosti.

 

Článek 5

Náklady na činnost, náhrady cestovného a jiných výloh

(1) Náklady na činnost SK Mek GYM, z.s.  jsou hrazeny dle ročního rozpočtu. Na základě předložení dokladů likviduje tyto náklady ekonom SK Mek GYM, z.s..

(1) Náhrady cestovného jakož i jiných výdajů se řídí usnesením orgánů VV - SK Mek GYM, z.s..

(2) Náhrady cestovného se hradí obvykle ve výši nákladů na jízdu prostředky hromadné dopravy, případně ve výši nákladů za použití osobního automobilu. Pro zahraniční služební cesty platí individuální rozhodnutí předsedy SK Mek GYM, z.s..

(3) Za výkon funkcí v SK Mek GYM, z.s.  je vyplácena odměna či náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů, které schvaluje VV.

 

Článek 6

Účetnictví a hospodaření SK Mek GYM, z.s.

(1) Za správnost veškeré ekonomické agendy odpovídá ekonom.

(2) Pro vedení účetnictví jakož i pomocných účetních knih platí obecně platná právní úprava.

(3) Účetním obdobím je kalendářní rok.

(4) Na členské schůzi předkládá ekonom podrobnou účetní bilanci za předchozí účetní období a průběžnou informaci za 1.pololetí běžného roku.

(5) VV SK Mek GYM, z.s. i jejich členové dbají zásady hospodárnosti a úspornosti.

(6) Každý člen je hmotně odpovědný za svěřenou hotovost a další prostředky v majetku  SK Mek GYM, z.s.